05/01/2021

Informacja o ochronie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO lub inaczej GDPR.

W związku z tym, chcemy Cię poinformować i zapewnić, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”. Masz prawo do wglądu w przetwarzane przez nas informacje.

Bezpieczeństwo danych osobowych oraz zarządzanie nimi zawsze było dla StackNet najistotniejszą sprawą odgrywającą zasadniczą rolę przy zapewnianiu zaufania i cennej komunikacji między nami, a naszymi partnerami.

Informacja o ochronie danych osobowych
StackNet Adam Milewski z siedzibą w Warszawie (04-672), przy ul. Klimontowskiej 26/14 („My“ lub „StackNet“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • Imię (imiona) i nazwisko, służbowy adres e-mail, adresy podmiotu (rejestrowy, adres wskazany, adres do kontaktu, adres wykonywania usług oraz inne podane nam), nazwę firmy reprezentowanego podmiotu, służbowy numer telefonu, stanowisko,
 • W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
  • Zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym również wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
  • Realizacji obowiązków StackNet przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
  • Ochrony praw StackNet zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

StackNet może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. Podmiotom, z którymi StackNet ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy,
 2. StackNet może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług podwykonawczych y. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z StackNet umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez StackNet
 3. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom).

StackNet zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez StackNet, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i StackNet.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub egzekwowania swych praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych StackNet, listownie w formie poczty tradycyjnej na adres: StackNet, ul. Klimontowska 26/14 04-672 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@stacknet.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. gdy wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych). Aktualne informacje będą dla Państwa zawsze dostępne pod adresem: www.stacknet.pl/iod